• En

  • En
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

کمیته قلک میزبان میهمانانی از استان قزوین

کمیته قلک میزبان میهمانانی از استان قزوین
  • کمیته قلک میزبان میهمانانی از استان قزوین؛ جناب آقای فردوسی و همسر گرامیشان بود ایشان ضمن بازدید از واحدهای مختلف آماده همکاری در جهت پخش و توزیع قلک مهرانه در استان قزوین گردیدند.
آخرین اخبار